Usługi ekosystemowe i ocena ryzyka chemicznego

Towary i usługi ekosystemowe to korzyści, które my (ludzie) uzyskujemy od przyrody. Obejmują one usługi zaopatrzeniowe (np. plony zapewniające żywność i błonnik), usługi kulturalne (np. aspekty ekosystemów zapewniające korzyści duchowe, rekreacyjne i edukacyjne) oraz usługi regulacyjne (np. rola ekosystemów w łagodzeniu skutków powodzi, wpływaniu na klimat oraz regulacji populacji szkodników i organizmów chorobotwórczych).

Krajobrazy środowiskowe mają wiele funkcji, ale zakres oferowanych przez nie usług w znacznym stopniu zależy od sposobu zarządzania nimi. Zarządzanie na korzyść jednych usług ogranicza realizację innych usług, np. melioracja ziemi w celu zwiększenia plonów rolniczych zwiększa produkcję żywności, ale ogranicza łagodzenie skutków powodzi. Zrozumienie sposobu zapewniania usług przez ekosystemy i kompromisów między usługami pomaga władzom decydować, gdzie i jak można oferować konieczne usługi, które zapewnią korzyści dla społeczeństwa.

Poza pomaganiem w zarządzaniu krajobrazami i rozpowszechnianiem wiedzy o korzyściach czerpanych przez ludzi ze środowiska, koncepcja usług ekosystemowych ma również znaczenie w sposobie oceny potencjalnego oddziaływania komercyjnych chemikaliów uwalnianych do środowiska. Zapewnia ona ramy do nakierowania naszej oceny potencjalnego oddziaływania na te rodzaje roślin i zwierząt, które świadczą usługi w różnych typach potencjalnie narażonych siedlisk. Z zasady te różnice przestrzenne prowadziłyby do zmiany podstawy dokonywania oceny ryzyka chemicznego z ochrony wszystkich gatunków wszędzie przez cały czas, raczej konserwatywnego podejścia odzwierciedlonego w aktualnych przepisach dotyczących chemikaliów, na ocenę bardziej reprezentatywną dla środowiska, opartą na rodzajach wykorzystywania gruntów i akwenów. W rezultacie potencjał stosowania nadmiernie ostrożnych środków zarządzania ryzykiem dotyczącym chemikaliów w pewnych scenariuszach środowiskowych zostałby ograniczony. Na koniec, zastosowanie podejścia opartego o usługi ekosystemowe pomoże w ukierunkowaniu zarządzania ryzykiem, prowadząc do skuteczniejszej ochrony środowiska.