PROGRAMY TRANSFORMACYJNE

ECETOC obecnie realizuje 3 programy transformacyjne:

1. Mądre wykorzystanie danych molekularnych w procesach decyzyjnych

Program nakierowany na przyjęcie i ustalenie standaryzowanych praktyk [w kontekście Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)], procesów i wytycznych w celu zapewnienia większego zaufania regulatorów i rejestrujących w dziedzinie interpretacji i stosowania danych „omicznych” w podejmowaniu decyzji regulacyjnych.

Ten program obejmuje 3 obszary pracy:

  • Najlepsze praktyki i standaryzowany proces pozyskiwania, przechowywania i pobierania danych „omicznych” do podejmowania decyzji regulacyjnych
  • Najlepsze praktyki i standaryzowany proces analizy danych „omicznych” do podejmowania decyzji regulacyjnych oraz
  • Najlepsze praktyki w zakresie ciężaru dowodów (WoE) do integracji danych „omicznych” z danymi dotyczącymi zwierząt i ludzi na rzecz podejmowania decyzji regulacyjnych

2. Wprowadzenie istotności środowiskowej do oceny oddziaływania na środowisko

Odniesienie się do złożoności i zmienności oceny ryzyka poprzez poprawę istotności ekologicznej w celu umożliwienia lepszego łagodzenia ryzyka i zarządzania ryzykiem. Znaczny stopień czasowej i przestrzennej zmienności w zespołach ekologicznych i wpływach środowiska wymaga poprawy aktualnych sposobów i modeli oceny oddziaływania.

Dotyczy 3 obszarów pracy…

  • Ocena wpływu chemikaliów na zespoły ekologiczne
  • Badania naukowe z zakresu ekspozycji na rzecz oceny ryzyka wyższego rzędu
  • Podejścia oparte o usługi ekosystemowe na rzecz oceny ryzyka na skalę krajobrazu oraz zarządzania ryzykiem na taką skalę

3, Globalizacja koncepcji wykorzystanych w Narzędziu Ukierunkowanej Oceny Ryzyka (TRA) ECETOC

Narzędzie TRA jest powszechnie stosowane w ocenie ryzyka chemicznego w Europie w ramach realizacji oceny na ekspozycję Stopnia 1.   Ten program transformacyjny ma na celu utrzymanie i poszerzenie zakresu stosowania TRA w Europie i na całym świecie poprzez zwiększanie zaufania do przydatności narzędzia.

Program obejmuje 3 obszary pracy:

  • Spełnienie wymogów przemysłu oraz ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów)
  • Możliwości umiędzynarodowienia
  • Wzmocnienie reputacji i rozpoznawalności marki