Ukierunkowana ocena ryzyka (TRA

Narzędzie ukierunkowanej oceny ryzyka ECETOC (ang. Targeted Risk Assessment – TRA) oblicza ryzyko ekspozycji na chemikalia dla pracowników, konsumentów i środowiska. W rozporządzeniu w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH) Komisji Europejskiej, narzędzie to zostało podane jako preferowane podejście do oceny ryzyka dla zdrowia konsumentów i pracowników (ECHA, 2010a,b).

W odpowiedzi na informacje zwrotne otrzymane od użytkowników TRA, ECETOC udoskonaliło jeszcze bardziej część modelu dotyczącą konsumentów, dołączając możliwość uwzględnienia rzadkiego stosowania produktów konsumenckich. Zmiany opracowane we współpracy z ECHA są odzwierciedlone w aktualnej wersji 3.1 TRA oraz w wersji 2.3 programu Chesar (https://chesar.echa.europa.eu).

Szczegółowe omówienie uzasadnienia zmian zawarte jest w Uzupełnieniu Raportu Technicznego ECETOC nr 114 (opublikowanego jako Raport Techniczny ECETOC nr 124), które zawiera bardziej szczegółowe objaśnienie sposobu zastosowanie przez ECETOC „współczynników transmisji” w przewidywaniu przez TRA ekspozycji ustnej, skórnej i oddechowej. Te ulepszenia pozwalają teraz na odpowiednie przetwarzanie informacji pochodzących z publikacji, takich jak „DUCC Specific Consumer Exposure Determinants” (Określone czynniki determinujące ekspozycję konsumentów DUCC), (http://www.ducc.eu/Activities.aspx).

Aktualizacja do wersji 3.1 została wykorzystana jako okazja do uwzględnienia zaktualizowanej listy klas szczególnego uwalniania do środowiska (SpERC) oraz poprawy funkcjonalności, poprzez zaoferowanie możliwości eksportowania i importowania zestawów danych pojedynczych substancji. Wersja 3.1 jest dostępna zarówno jako zintegrowany model jak i wersja oddzielna dla części konsumenckiej i można ją pobrać tutaj wraz ze zaktualizowanymi podręcznikami użytkownika dla tych narzędzi oraz Raportami Technicznymi TRA ECETOC.

ECHA. 2010a. REACH Wytyczne Techniczne dotyczące wymogów informacyjnych i oceny ryzyka chemicznego, Rozdział R14: szacowanie ekspozycji w miejscu pracy. Europejska Agencja Chemikaliów, Helsinki, Finlandia.

ECHA. 2010b. Wytyczne dotyczące wymogów informacyjnych i oceny ryzyka chemicznego, Rozdział R15: szacowanie ekspozycji konsumentów (wersja 2, kwiecień 2010 r.) Europejska Agencja Chemikaliów, Helsinki, Finlandia. Dodatek do TR114: podstawy techniczne dla TRA v3.1 (czerwiec 2014 r.)

Grupa użytkowników TRA w serwisie Linked In

linkedinicon