Zarząd

Doroczne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi funkcje zarządzania i administracji ECETOC, a Zarząd przydziela obowiązek codziennego wykonywania tych zadań swojemu Sekretarzowi Generalnemu..

Zarząd składa się z co najmniej sześciu przedstawicieli firm członkowskich. Dwóch członków Zarządu ma prawo do reprezentowania Członków Stowarzyszonych. Członkowie Zarządu są wybierani na dwuletnie kadencje i odpowiadają za ogólną politykę oraz finanse stowarzyszenia, jak również za wyznaczanie członków Komitetu Naukowego.

Firmy członkowskie mogą proponować kandydatów do Zarządu. Kandydaci muszą pełnić funkcje zarządcze w swoich firmach i posiadać doświadczenie naukowe i techniczne.